Главная » 2014 » Октябрь » 07

Рэдакцыя газеты «Звязда» пры інфармаційнай падтрымцы ГА «БРСМ» і Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі чарговы раз праводзіць маладзёжны твор­чы кон­курс «Я — ма­ла­ды. І мне не ўсё роў­на!», абвешчаны у «Чыр­вон­цы. Чыр­во­най зме­не». Ён, як і па­пя­рэд­нія, раз­лі­ча­ны най­перш на бе­ла­рус­ка­моў­ную мо­ладзь, якая збі­ра­ец­ца па­спра­ба­ваць свае сі­лы ў жур­на­ліс­ты­цы, каб у да­лей­шым, маг­чы­ма, звя­заць сваё жыц­цё з гэ­тай пра­фе­сі­яй. Не бу­дзем та­іць, што твор­чая «план­ка» на­ша­га кон­кур­су да­во­лі вы­со­кая. Ма­ла­ды ча­ла­век, які збі­ра­ец­ца пры­свя­ціць сваё жыц­цё гэ­тай ці­ка­вай, але ня­лёг­кай сфе­ры, па­ві­нен усве­дам­ляць: каб стаць жур­на­ліс­там, ад­на­го толь­кі жа­дан­ня ма­ла. Трэ­ба мець да­пыт­лі­вы ро­зум, вост­рае во­ка і лёг­кае пя­ро. І яшчэ — па­ста­ян­на пра­ца­ваць над са­бой. 

... Читать дальше »

Просмотров: 667 | Добавил: Alex | Дата: 07.10.2014

Яндекс.Метрика
Каталог TUT.BY
Индекс цитирования